Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Arsenał w Białymstoku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Galerii Arsenał w Białymstoku

Galeria Arsenał w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Arsenał w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundację Integracja.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julita Sitniewska.
 • E-mail: j.sitniewska@galeria-arsenal.pl
 • Telefon: +48 85 742 66 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miasto Białystok
 • Adres: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
 • E-mail: prezydent@um.bialystok.pl
 • Telefon: +48 85 879 7979

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Galeria Arsenał

miejsca parkingowe dla aut osobowych;
podjazd dla wózków z dziedzińca do wejścia głównego;
parter (szatnia, sale edukacyjne, czytelnia) – całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózkach, bez progów i nierówności poziomów;
sale ekspozycyjne na pierwszym piętrze – bez progów i nierówności poziomów pomiędzy poszczególnymi salami;
toaleta dla zwiedzających, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchu – na poziomie -1;
przewijak w toalecie;
nierówna kamienna nawierzchnia na dziedzińcu przed budynkiem (tzw. kocie łby);
szerokość drzwi wejściowych: mniej niż 85 cm, ale istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła; wysokość progu przy drzwiach: do 2 cm;
brak windy/podnośnika/platformy dla wózka;
do budynku można wejść z psem przewodnikiem;
pętla indukcyjna na stanowisku opiekunów wystaw oraz na portierni

Galeria Arsenał elektrownia

miejsca parkingowe dla aut osobowych (piaszczysta nawierzchnia);
piaszczysta i asfaltowa nawierzchnia przy dojściu do budynku;
wejście główne z poziomu terenu;
parter – całkowicie dostępny dla osób poruszających się na wózkach;
zróżnicowana nawierzchnia sal ekspozycyjnych (płyty metalowe, terakota, drewniana kostka);
na pierwszym piętrze – małe sale ekspozycyjne, wąskie korytarze i przejścia pomiędzy salami;
toaleta dla zwiedzających, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchu – na parterze;
przewijak w toalecie;
brak windy/podnośnika/platformy dla wózka;
do budynku można wejść z psem przewodnikiem;
w budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Galeria Arsenał

Dostępność edukacyjna:
oprowadzanie z audiodeskrypcją (po wybranych wystawach);
materiały ułatwiające osobom z niepełnosprawnością wzroku odbiór wybranych dzieł (m.in. tyflografiki);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością wzroku;
oferta edukacyjna skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących (prowadzona lub tłumaczona na PJM);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Galeria Arsenał elektrownia

Dostępność edukacyjna:
oprowadzanie z audiodeskrypcją (po wybranych wystawach);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością wzroku;
oferta edukacyjna skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących (prowadzona lub tłumaczona na PJM);
oferta edukacyjna skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Powrót na początek strony