Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Arsenał w Białymstoku

Statut

                                                  UCHWAŁA NR XLIX/554/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK

                                                                         z dnia 30 września 2013 r.

                                                    w sprawie nadania statutu Galerii Arsenał w Białymstoku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§1. Galerii Arsenał w Białymstoku nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Traci moc statut Galerii Arsenał w Białymstoku, nadany uchwałą Nr XIX/213/07 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Galerii Arsenał w Białymstoku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                         WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                       Sławomir Nazaruk

 

 

 

 

 

 

                                                                 Załącznik do Uchwały Nr XLIX/554/13

                                                         Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r.

                                                              Statut Galerii Arsenał w Białymstoku

                                                    

                                                                                    Rozdział 1.

                                                                         POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1. Galeria Arsenał w Białymstoku, zwana dalej „Galerią”, jest miejską instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Miasta Białegostoku pod numerem RIK 05/94.

 1.    Galeria działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą” oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Galeria posiada osobowość prawną.
 3.   Organizatorem Galerii jest Miasto Białystok

§2. 1. Siedzibą Galerii jest miasto Białystok.

 1. Galeria prowadzi działalność na terenie miasta Białegostoku, z zastrzeżeniem ust.3.
 2. W ramach realizowanych zadań Galeria może prowadzić działalność na obszarze całego kraju oraz za granicą.

                                                 

                                                                               Rozdział 2.

                                                             ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GALERII

 

§3. Celem działania Galerii jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez:

      1) upowszechnianie sztuki współczesnej;

      2) prezentowanie i promowanie profesjonalnej twórczości plastycznej w zakresie sztuki współczesnej;

      3) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej;

       4) gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej.

§4. 1. Galeria realizuje cele określone w § 3., w szczególności poprzez:

      1) organizowanie wystaw sztuki współczesnej;

      2) wydawanie książek, katalogów, innych periodyków i materiałów popularyzujących sztukę współczesną;

      3) gromadzenie, opracowywanie i inwentaryzowanie dokumentacji różnych zjawisk sztuki współczesnej;

     4) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej wg opracowanych programów;

     5) organizowanie imprez promujących sztukę współczesną;

     6) zakup dzieł sztuki współczesnej oraz ich zabezpieczanie.

 1. Galeria przy realizacji celów statutowych współpracuje z galeriami, muzeami, ośrodkami sztuki współczesnej w kraju i za granicą oraz ze stowarzyszeniami, towarzystwami, fundacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

                                                

                                                                             Rozdział 3.

                                                                 ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

 §5. 1. Galeria jest zarządzana przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Białegostoku na czas określony, w trybie określonym ustawą.

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Galerii, reprezentuje ją na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Nadzór nad Galerią sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.
 3. Czynności wobec Dyrektora w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Miasta Białegostoku.

§6. 1. W Galerii - jako organ opiniodawczy i doradczy Galerii - może działać Rada Programowa, zwana dalej "Radą", powoływana przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Białegostoku.

 1. Rada może działać w składzie nie przekraczającym 6 członków, powoływanych spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Zadania Rady oraz szczegółowy tryb jej działania określa, ustalony przez nią i nadany przez Dyrektora, regulamin.

§7. Organizację wewnętrzną Galerii określa Regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Białegostoku oraz działających w Galerii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

                                                   

                                                                          Rozdział 4.

                                                             ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 

§8. 1. Galeria prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Białegostoku.
 2. Wysokość rocznej dotacji dla Galerii uchwala Rada Miasta Białystok.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe Galerii podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§9. 1. Działalność Galerii finansowana jest z dotacji podmiotowej i celowych z budżetu Miasta, wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 1. Galeria może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w zakresie:

1) wynajmu składników majątkowych;

2) świadczenia usług poligraficznych, edytorskich i audiowizualnych;

3) świadczenia usług transportowych;

4) świadczenia usług reklamowych i marketingowych.

 1. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Galerii.

§10. Oświadczenia woli w imieniu Galerii składa Dyrektor.

                                                     

                                                                             Rozdział 5.

                                                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§11. Połączenia, podziału lub likwidacji Galerii może dokonać Rada Miasta Białystok, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§12. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego

 

Załączniki do strony

Powrót na początek strony